Zajednička edukacija i obuka u funkciji izgradnje efikasnijeg sistema za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u Federaciji BiH (Neum)

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je, u periodu 25-28. aprila, u Neumu, i 29. juna do 01. jula 2016. godine, u Bihaću, realizirao treću i četvrtu obuku u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za predstavnike nadležnih institucija u Federaciji BiH. Pomenute obuke se implementiraju u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, a koji finansira Vlada Velike Britanije.
Kao i do sada, obuci u Neumu je prisustvovao veliki broj profesionalaca iz različitih institucija koje se bave otkrivanjem i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima i to kantonalna tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, kantonalni sudovi u Širokom Brijegu, Tuzli i Zenici, općinski sudovi u Bugojnu, Jajcu, Visokom i Ljubuškom, MUP-ovi Kantona Sarajevo, SBK-a i HNK-a, te Finansijske/financijske policije, Porezne uprave FBiH, Federalnog pravobranilaštva/braniteljstva, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalne uprave policije FBiH.
Obuci u Bihaću je prisustvovalo preko 40 službenika različitih institucija koje su nadležne za provedbu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, MUP Unsko-sanskog kantona, Porezna uprava FBiH – kantonalni ured u Bihaću, Općinski sud Bosanska Krupa, Kantonalni sud u Bihaću, Finansijska/financijska policija FBiH, Federalna uprava policije – Detašman Bihać).
Cilj obuka je edukacija službenika koji su dužni postupati po Zakonu, povećanje broja predmeta gdje se primjenjuje mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima kao i kreiranje sveobuhvatnog i efikasnog sistema za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Potrebno je napomenuti da je već do sada obukama prisustvovalo preko 230 učesnika, a što doprinosi ostvarenju konačnog cilja projekta – da se stvori funkcionalan sistem za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Projektom se evidentno ostvaruju dugoročni utjecaji koji se ogledaju u stalnom povećanju broja predmeta u kojima se primjenjuje mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u nadležnim institucijama u Federaciji BiH, bilo da se radi o provedenim finansijskim istragama u tužilaštvima, donesenim rješenjima i presudama od strane nadležnih sudova, ili drugim radnjama poduzetim na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.
Polaznicima obuke je naglašeno da je Priručnik za praktičare – oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima dostavljen svim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. Također, diskutovano je i o drugim materijalima koji su razvijeni u okviru ovoga projekta – Vizualni hodogrami (algoritami) za prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i Sektorske smjernice za postupanje pojedinačnih institucija u okviru postupaka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom – a koje će biti izuzetno korisni u radu profesionalaca u ovoj oblasti.
Kao i do sada, projektne aktivnosti se realiziraju u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. Neophodno je naglasiti da su učesnicima obuka od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uručeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.