Nullum comodum capere potest de sua propria iniuria ili niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom predstavlja jedno od osnovnih civilizacijskih i pravnih načela koje je zastupljeno u svim međunarodnim i nacionalnim pravnim izvorima. Uloga pravosuđa je da osigura primjenu ovog načela prema svim osobama koje su učinjenjem krivičnih djela stekle imovinsku korist, bez obzira na njihov procesni položaj ili postojanje pretpostavki za provođenje krivičnog postupka u okviru kojeg se odlukom suda oduzima nezakonito stečena imovina. Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH po prvi put su osigurani mehanizmi za oduzimanje imovinske koristi i od osoba koje su umrle ili su u bjekstvu izbjegavajući krivično gonjenje. Prikaz postupanja tužilaštava u okviru posebnog postupka za samostalno (objektivno) oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom prikazan je u narednoj infografici.