U Brčko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

U periodu od 06-09. septembra 2016. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u Brčkom realizirao petu u nizu obuku u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koji finansira Vlada Velike Britanije.
Pomenutoj obuci je prisustvovao veliki broj profesionalaca iz različitih institucija koje se bave otkrivanjem i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima (kantonalna tužilaštva Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog, Kantona Sarajevo i Brčko Distrikta BiH, kantonalni sudovi u Odžaku, Bihaću i Novom Travniku, općinski sudovi u Gračanici, Sarajevu i Živinicama, MUP-ovi Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo, Finansijske/financijske policije, Sudske policije FBiH, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Federalne uprave policije FBiH, Policije Brčko Distrikta BiH, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH).
Veliki broj edukacija i obuka koje CPRC provodi u ovoj oblasti imaju za cilj da promijene stavove i ponašanja po pitanju ekstenzivnije primjene instrumenata oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u praktičnom postupanju nadležnih institucija, a kako bi se povećao broj predmeta u kojima dolazi do oduzimanja nezakonito stečene imovine u okviru krivičnih postupaka.
Poseban značaj ove obuke se ogleda u tome da je nedavno skupština Brčko Distrikta BiH usvojila Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine koji kao lex specialis propis počinje da se primjenjuje na dan 01.01.2017. i polaznicima obuke iz Distrikta je ovo bila dobra prilika da steknu nova i prošire postojeća znanja u ovoj oblasti.
Polaznicima obuke je podijeljen posebni nastavni materijal “Priručnik za praktičare – oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima”, te je posebno predstavljen vizuelni Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Kao i do sada, projektne aktivnosti se realiziraju u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. Neophodno je naglasiti da su učesnicima obuka od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uručeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.