Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom je jedna od ključnih komponenti savremenih strategija kontrole kriminaliteta.
Ono podrazumjeva zakonom uređen postupak koji će sa jedne strane osigurati da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenju krivičnim djelom, te sa druge omogućiti efikasnu zaštitu prava na mirno uživanje imovine kao jednog od osnovnih ljudskih prava. Dostizanje ovih zakonskih ciljeva u praksi je pitanje nadležnosti i angažmana različitih institucija koje uzajamnim i koordinisanim djelovanjem čine sistem za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
U okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” koji je finansijski podržan od strane vlade Velike Britanije razvijene su Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Radi se o još jednom koraku ka ostvarenju opštedruštvenog cilja da #kriminalseneisplati

Smjernice je moguće preuzeti ovdje.