Realizirana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom (Jahorina)

U okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, a koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku vlade Velike Britanije, u periodu 16-19. decembra 2015. godine, na Jahorini je realizirana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Obuci je prisustvovalo 36 učesnika iz kantonalnih policija i tužilaštava, kantonalnih i općinskih sudova, Federalnog pravobranilaštva, Porezne uprave Federacije BiH, Agencije za bankarstvo Federacije BiH, Federalne finansijske policije, Komisije za vrijednosne papire, te Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Radi se o predstavnicima institucija koje imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, izvršenje sudskih presuda o oduzimanju takve koristi i upravljanja sa oduzetom imovinom iz izvršenja krivičnih djela.

Osnovni cilj ove obuke, ali i obuka koje se planiraju realizirati u 2016. godini u ovoj oblasti, jeste osiguravanje uspostave sveobuhvatnog i efikasnog sistema za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH. Neophodno je istaći da se projekt i projektne aktivnosti realiziraju u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH.

#kriminalseneisplati