Ovaj priručno-pedagoški tekst nastao je kao rezultat višemjesečnog rada referentnih autora iz oblasti pravosuđa, akademske zajednice i uprave u Federaciji BiH, a koji treba da ponudi osnovne informacije o postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom prema odredbama važećeg zakonodavstva. 
Ukupni tiraž prvog izdanja Priručnika je 500 primjeraka, koji su besplatno distribuirani stručnoj čitalačkoj publici u institucijama za provođenje zakona, sudovima i tužilaštvima, poreznim i finansijskim organima uprave, nadzornim i regulativnim tijelima finansijskih tržišta i drugim institucijama koje postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Priručnik je dostupan na web stranicama CPRC-a, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH