“Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima jedna od tema ovogodišnjeg Savjetovanja iz krivično-pravne oblasti”

U Neumu će se u periodu od 1. do 4. juna 2016. godine održati 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“. Savjetovanje se organizuje u Hotelu Grand Neum. U sklopu savjetovanja u petak 3. juna sa početkom u 9:30 održat će se poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi”.
Organizaciju panela podržava Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), kao dio projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”. Projekt finansira Vlada Velike Britanije.
Na Panelu će se raspravljati o teorijskm, normativnim i praktičnim aspektima instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljenog krivičnim djelom, koji se sastoji u revidiranim dokaznim pravilima tj. balansiranom teretu dokazivanja porijekla imovine koja je predmetom krivičnog postupka, i koji se najčešće primjenjuje u slučajevima teških oblika organiziranog kriminala, korupcije, finansijskog kriminala i krivičnih djela protiv privrede i jedinstva tržišta, pravosuđa i sl.
O modalitetima uređenja proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u okvirima nacionalnih zakonodavstava i prakse govoriti će sudije, tužioci i drugi eksperti iz Bosne i Hercegovine, Italije, Srbije, i Hrvatske.
Krajnji cilj organizacije ovog Panela je da se ukaže na značaj kontinuiranog educiranja i upoznavanja nosilaca pravosudnih funkcija u BiH sa najboljim domaćim i međunarodnim praksama kada je u pitanju oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom primjenom instituta proširenog oduzimanja.