U 2020. u FBiH oduzeta imovina u iznosu od dva miliona KM, najveći dio odnosi se na gotov novac

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u dosadašnjem dijelu 2020. godine zaprimila 13 novih predmeta. Ukupna vrijednost oduzete imovine u periodu januar-septembar ove godine povjerene Agenciji na upravljanje iznosi 2.094.033,33 KM, saoćeno je Faktoru u ovoj instituciji.

U pitanju je sedam motornih vozila vrijednosti 145.957,43 KM i gotov novac vrijednosti 1.948.072,90 KM. Što se tiče trajnog oduzimanja imovine trenutno zakonsko rješenje je modalitet prodaje imovine.

Ukoliko imovina na osnovu javnog nadmetanja ne bude prodata u dva navrata, onda se može pokrenuti postupak poklona takve imovine drugim državnim institucijama ili humanitarne, društveno korisne, sportske, naučne ili druge namjene, a sam postupak je takav da direktor Agencije Vladi Federacije BiH predlaže Odluku o poklonu, a Vlada donosi Odluku o poklanjanju imovine.

Agencija je u proteklom periodu objavljivala prodaju trajno oduzete imovine u šest navrata i to po dva puta javnim nadmetanjem, tako da je u dnevnim listovima u Federaciji BiH objavljivana prodaja 12 puta, a sama prodaja je uspjela jednom, te se postupalo sa modalitetima poklona imovine.

Do sada, na osnovu odluka Vlade FBiH, a na prijedlog Agencije, poklonjen je novac Roditeljskoj kući u Sarajevu za djecu oboljelu od raka, u iznosu od približno 50.000 KM, kamion za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, građevinski materijal Savezu ratnih vojnih invalida TK, te pokretne stvari (mašine i alati) Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BIH. U kompletno sistemu oduzimanja imovinske koristi za koju se utvrdi da je stečena na nezakonit način, a bude dodijeljena od strane sudova na upravljanje Agenciji, Agencija će postupiti na najbolji mogući način u smislu njenog povraćaja u ponovne društvene tokove.

Agencija je od januara 2017. pa do septembra 2020. ukupno u radu imala 60 predmeta (41 presude o trajno oduzetoj imovini stečenoj krivičnim djelom i 19 rješenja o privremenim mjerama).

Kada je riječ o trajno oduzetoj imovini, Agencija je u navedenom izvještajnom periodu postupala po 41 presudi o trajno oduzetoj imovini stečenoj krivičnim djelom ukupne vrijednosti 2.586.628,88 KM, a radi se o novcu (37 presuda), dionicama (jedna presuda), razne mašine i alatima (dvije presude) i motornim vozilima (jedna presuda), dok je u istom periodu postupala po 19 rješenja o privremenim mjerama ukupne vrijednosti 16.139.037,83 KM, a radi se o novcu, nekretninama, motornim vozilima i privrednim društvima (jedno rješenje – tri privredna društva – poslovna udjela), nekretninama (tri rješenja za tri nekretnine), motorna vozila (12 rješenja za 15 motornih vozila i jedan motocikl) i tri rješenja za novac.

Preuzeto sa: faktor.ba