Elektronsko evidentiranje oduzete imovine u primjeni 01. januara 2020. godine!

Ključno pitanje za sprečavanje kriminala je sprečavanje da kriminalci profitiraju od nezakonitih aktivnosti. Za svaku zemlju je najvažnije da prekine funkcionisanje kriminalnih grupa i da ih obeshrabri oduzimanjem dobiti koju ostvare kriminalnim radnjama.
Primjena Modula za evidentiranje oduzete imovinske koristi/imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u sudovima i tužilaštvima počela je 1.1.2020. godine.  Cilj primjene modula je olakšavanje postupaka provjere i dostave podataka u predmetima u kojima je tužilaštvo predložilo, a sud donio odluku o oduzimanju bespravno stečene imovine.
Podaci o izvršenju sudskih presuda kojima je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene činjenjem krivičnog djela, su presudni za smisleno prikupljanje pravosudnih podataka i njihovu obradu.
Uspostava Modula za evidentiranje oduzete imovinske koristi/imovine stečene izvršenjem krivičnog djela je vrlo važan segment sveukupnih nastojanja da se ova oblast u BIH aktualizira i pozicionira u sami vrh prioriteta rada pravosuđa i svih ostalih subjekata krivičnog gonjenja.
Primjenom ovog modula na nivou svakog tužilaštva i suda, odnosno, nosioca pravosudne funkcije će se tačno znati koliko je bilo finansijskih istraga, privremenih i trajnih oduzimanja imovine, koje vrijednosti i u kojim postupcima za pojedina krivična djela, uz sve podatke o osobama osumnjičenim, optuženim i osuđenim za ta krivična djela. 
“Novi modul može poslužiti  kao primjer najbolje prakse drugim zemljama u regionu koje trebaju da izgrade slične mehanizme,̋” istakao je dr. sc. Eldan Mujanović koji je podržao rad na izradi modula.
Oduzimanje imovinske koristi koje je proisteklo iz izvršenog krivičnog djela propisano je svim krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, kao i posebnim zakonima u entitetima i Brčko distriktu  i to: Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, Zakonom o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS i Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine BD). Stroge kazne ne kažnjavaju samo zločine, već imaju i dodatni efekat. Oduzimanje imovine je komplementarna mjera u ovom pogledu i osigurava da niko nema koristi od počinjenja krivičnog djela.
Modul je razvijen uz finansijsku podršku Evropske unije, a Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je obezbijedila stručni doprinos.
U cilju jednostavnije primjene novog modula i boljeg razumijevanja cijelog procesa oduzimanja imovine, VSTV je pripremio korisničke priručnike o upotrebi modula i distribuirao ih sudovima i tužilaštvima u BiH.
Razmjena najboljih praksi je važna da osigura efektivno upravljanje zaplijenjenom i oduzetom imovinom, radi čega će Evropska unija, u prvoj polovini 2020. godine finansirati i organizaciju regionalnih treninga u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru.
Za više informacija molimo da se obratite: Dalili Hadžić, Službenici za promociju IPA potpore pravosuđu BiH na telefon 033 704 601.