Drugostepena presuda: Vojkanu i Jovanu Gajiću oduzima se 163.605 KM

Presudom Suda BiH od 12.9.2019. godine optuženi Vojkan i Jovan Gajić, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Vojkan Gajić i drugi kojom su uvažene žalbe branilaca optuženih Vojkana i Jovana Gajića, te je presuda Suda BiH od 12.9.2019. godine preinačena u dijelu odluke o oduzimanju imovinske koristi.

Presuda je preinačena na način da se od optuženih Vojkana i Jovana Gajića, na osnovu člana 110. i 111. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 163.605 KM koji su optuženi već uplatili, kako je to konstatovano u tački V prihvaćenog sporazuma o priznanju krivnje. U preostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.

Presudom Suda BiH od 12.9.2019. godine optuženi Vojkan i Jovan Gajić, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara. Sud im je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom Vojkanu Gajiću utvrđena kazna zatvora od dvije godine. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od četiri godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženom Jovanu Gajiću utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

Sud je optuženima kao sporednu izrekao novčanu kaznu; i to: optuženom Vojkanu Gajiću od 10.000 KM, a optuženom Jovanu Gajiću od 5.000 KM, saopćeno je iz Suda BiH.

Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH određeno je da se od optuženih oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 163.605 KM, a koju su dužni uplatiti u budžet Bosne i Hercegovine bez odgađanja .

Preuzeto sa: https://fokus.ba