Predstavljene nove publikacije

U okviru XII Savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini, koje je održano u Neumu od 07 do 09 oktobra 2019., predstavljene su i dvije stručne publikacije u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Publikacije pod nazivima “Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi i međunarodnim standardima” i “Priručnik o mehanizmima i primjerima najbolje prakse međunarodne saradnje u postupku oduzimanja imovinske koristi” su rezultat zajedničkog rada Savjeta o pravima pojedinaca u Europi (AIRE centar) i Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI).

Obje publikacije su razvijene i objavljene u okviru dvogodišnjeg regionalnog projekta „Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovinske koristi“ koji finansira Vlada Velike Britanije. Priručnici imaju za cilj podržati i ohrabriti tužitoce, sudije i praktičare iz regije zapadnog Balkana koji rade u ovoj oblasti, da u praksi primjenjuju postojeće zakone, alate i mehanizme za oduzimanje imovinske koristi.

Promociju oba priručnika je održao jedan od urednika prof. dr. Eldan Mujanović u okviru panel diskusije koja je održana na temu “Organizovani, privredni kriminal i korupcija”.

Priručnik možete preuzeti na sljedećim linkovima: (Bosanski) (Engleski)