Finansijske istrage, privremenu blokadu imovine i izvršenje presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom nemoguće je realizirati bez postojanja odgovarajućih registara nepokretne i pokretne imovine koji se vode kod nadležnih institucija.
Imovina koja se može javiti kao imovinska korist pribavljena krivičnim djelom često se sastoji u različitim oblicima nepokretnosti (zemljišta, kuće, stanovi, stambene zgrade, apartmani i vikendice, poslovni prostori, garaže, itd). U tom smislu, zemljišnoknjižni uredi predstavljaju najvažniji registar nepokretne imovine koji se vode pri stvarno i mjesno nadležnim sudovima u Federaciji BiH.
Njihova uloga u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom ogleda se u dostavljanju podataka o vlasništvu nad nepokretnostima u finansijskoj istrazi, izvršenju naloga suda o privremenoj blokadi (zamrzavanju) tj. zabrani otuđenja i opterećenja nekretnina ili stvarnih prava upisanih na nekretninama, te izvršenju presude i rješenja suda kojima se nalaže upis prava vlasništva nad nekretninama u korist Federacije BiH po osnovu pravosnažne presude o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Konkretne radnje koje poduzimaju zemljišnoknjižni uredi u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom prikazane su u narednoj infografici.