Sudska policija Federacije BiH ima značajnu ulogu u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, naročito u segmentu izvršenja sudskih odluka o privremenom osiguranju imovine, kao i presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi. Ova institucija, shodno svojim nadležnostima i raspoloživim resursima, pruža asistenciju općinskim, kantonalnim i Vrhovnom sudu Federacije BiH, te Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u postupcima za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Uloga Sudske policije Federacije BiH naročito dolazi do izražaja u slučajevima poduzimanja mjera prinudnog izvršenja sudskih odluka sa ciljem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kako u statusu privremenog tako i trajnog oduzimanja. Dosadašnja iskustva Sudske policije Federacije BiH pri postupanju po naredbama i zahtjevima sudova za provođenje sudskih odluka svakako će doprinijeti efikasnosti postupaka izvršenja i u domenu provedbe sudskih odluka kojim je određeno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Naročito je značajna saradnja koja se u svakom konkretnom predmetu treba ostvariti između Sudske policije Federacije BiH, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i drugih nadležnih institucija uključenih u postupak izvršenja sudskih odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Postupanje Sudske policije Federacije BiH u cilju stvaranja potrebnih sigurnosnih pretpostavki za zakonito, blagovremeno i efikasno izvršenje odluka sudova o privremenom i trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom prikazano je u narednoj infografici.