U toku postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, Sud može na prijedlog tužilaštva u svim fazama ovog postupka odrediti mjere osiguranja i/ili privremenog oduzimanja imovine kako bi se buduće potraživanje Federacije BiH moglo ostvariti na blagovremen i efikasan način. Ova vrsta privremenih mjera osiguranja može se sastojati u blokadi i/ili zapljeni imovine, zavisno od toga da li se svrha osiguranja može postići samo upisom mjere osiguranja u odgovarajuće registre imovine (ZK uredi, Registar vrijednosnih papira, registri motornih vozila, plovila i letjelica, registar zaloga i dr.) ili je potrebno da se uspostavi i fizička kontrola nad imovinom do konačne odluke suda.
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom se stara o imovini koja je obuhvaćena mjerama osiguranja, a naročito privremeno oduzetoj (zapljenjenoj) imovini, i provodi različite procedure postupanja sa takvom imovinom.
Hitna prodaja privremeno oduzete imovine u obliku pokretnina provodi se u onim slučajevima kada se radi o opasnoj, kvarljivoj i imovini kojoj prijeti opasnost od znatnog gubitka vrijednosti, odnosno, pokretninama kojima se ne može pouzdano utvrditi vlasništvo. Zakonom je propisana procedura hitne prodaje pokretnina i prije konačne odluke suda o trajnom oduzimanju, sa posebnim fokusom na zaštitu prava osoba od kojih je ta imovina privremeno oduzeta.
U slučajevima redovnog upravljanja sa privremeno blokiranom ili zapljenjenom imovinom Agencija ima na raspolaganju nekoliko različitih mehanizama kojima se nastoji sačuvati integritet, sigurnost, vrijednost i namjena imovine. Zakonom je predviđeno ukupno sedam načina upravljanja (skladištenje, čuvanje, iznajmljivanje, predaja u zakup, ustupanje na čuvanje ili korištenje, te postavljanje zastupnika ili privremene uprave) i odluka o modalitetima upravljanja se donosi za svaki konkretni slučaj, uzimajući u obzir procjenu vrste, stanja, vrijednosti i namjene imovine, kao i drugih relevantnih faktora koji utiču na odabir načina upravljaja.
Konkretne radnje koje poduzima Agencija sa ciljem upravljanja sa privremeno osiguranom imovinom prikazane su u narednoj infografici.