Kao zaseban oblik edukacija implementiranih u okviru projekta organizirana su dva okrugla stola na kojima se diskutovalo o specifičnim temama koje imaju praktičnu relevanciju. Prvi okrugli stol je organiziran za rukovodeće službenike Sudske policije Federacije BiH, gdje se diskutovalo o tome kako ova institucija sa specifičnim represivnim ovlaštenjima treba postupati u odnosu na pružanje asistencije sudovima u izvršenju odluka o privremenom i trajnom oduzimanju imovinske koristi, te kako će ostvarivati službenu saradnju sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom u obavljanju njihovih poslova u ovom području. Drugi okrugli stol je organiziran za sudije iz Kantonalnog suda u Sarajevu i tužioce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, gdje se diskutovalo o iskustvima u dosadašnjoj primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, i unaprijeđenju saradnje između svih uključenih aktera u postupku primjene ovog Zakona