Oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH - Infografika

Od početka primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH prošlo je više od pet godina. Radi se o veoma važnom instrumentu borbe protiv korupcije, organizovanog i drugih teških oblika kriminala. Donošenjem ovog Zakona uspostavljena je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, koja se stara o veoma vrijednoj imovini koja je privremeno i trajno oduzeta od strane nadležnih sudova. Slučajevi poput “EMIRAN” pokazuju da saradnja između velikog broja institucija u provođenju Zakona može polučiti značajne rezultate u vidu oduzimanja imovine višemilionske vrijednosti. 

Nakon stečenih iskustava u primjeni Zakona, jasno je da on zahtjeva određena poboljšanja i dodatna usklađivanja sa EU i međunarodnim stadardima, posebno u pogledu usvajanja procedura za upravljanje oduzetom imovinom. Njima se treba osigurati da se oduzeta imovina koristi u najboljem javnom (općem) interesu,  tj. u društvene svrhe, i da se sve odluke o raspolaganju sa takvom imovinom donose na transparentan i objektiviziran način, jer samo tako je moguće pokazati da #kriminalseneisplati

Infografiku Oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH možete pogledati na linku https://jer.kriminalseneisplati.ba/ ili preuzeti u .pdf formatu klikom na dugme.