O PROJEKTU

Projekt “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, je usmjeren na unaprijeđenje prakse postupanja velikog broja nadležnih institucija u Federaciji BiH u cilju što efikasnije primjene odredbi Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Realizirane aktivnosti

16Održanih obuka

3izdate publikacije

18kreiranih algoritama

2studijska posjeta

2Okrugla stola

3partnerstva u organizaciji savjetovanja

Obučeni profesionalci

111Sudija iz općinskih i kantonalnih sudova

98Tužioca iz svih kantonalnih tužilaštava

74Policijska službenika

18Finansijskih službenika

23Poreska službenika

12službenika Federalnog pravobranilaštva

18službenika Sudske policije

5službenika Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

3službenika Registra vrijednosnih papira

5službenika Komisije za vrijednosne papire

2službenika Agencije za bankarstvo

Prije donošenja Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom nije bilo prioritet u radu pravosudnih institucija i agencija za sprovođenje zakona. Generalno se smatralo da tadašnji zakoni tj. Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku ne pružaju sveobuhvatan okvir za postupanje i da nisu efikasno sredstvo za implementaciju ovog oblika kriminalne politike.

Ukupna vrijednost oduzete imovine za period 2003-2015. koliko je period obuhvaćen nekim analizama pokazuje da se u presudama oduzelo oko 14 miliona Konvertibilnih maraka. Međutim to je samo rezultat istražne i parcijalno sudske faze postupanja, i kako imovina u toku istražnih postupaka nije bila osigurana i privremeno oduzeta neznatan iznos ove imovine je zapravo ikada prešao u vlasništvo i posjed Federacije BiH. Dakle, period do marta 2015. Kada je počela primjena Zakona je uglavnom obilježen simboličkim oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i područje Federacije BiH je bilo pogodno tlo za raznorazne oblike nezakonitog bogaćenja pojedinaca i kriminalnih grupa.

Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine objavljen u Službenim novinama federacije 71/14
03.09.2014.
Zakon stupio na snagu
11.09.2014.
Počela zvanična primjena Zakona
11.03.2015
Počela implementacija projekta ''Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom''
04.10.2015
  • dr. sc. Eldan Mujanović

    Voditelj projekta

    Voditelj projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske...

    view profile

FAZE POSTUPKA ODUZIMANJA
IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIVIČNIM DJELOMKroz projektne aktivnosti obrađene su sve faze postupka oduzimanja imovinske koristi krivičnim djelom

Ova faza započinje sa otkrivanjem, praćenjem i identifikacijom imovinske koristi, nastavlja se predlaganjem (privremenih) mjera osiguranja (blokada i/ili zapljena imovine), a okončava podnošenjem prijedloga Sudu za trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

U okviru sudske faze donose se mjere (privremenog) osiguranja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u vidu blokade i/ili zapljene konkretne imovine (stvari, prava, pokretnine ili nepokretnosti, potraživanja, poslovni udjeli, vrijednosni papiri, novac, umjetnine, plemeniti metali, drago kamenje i dr.), te izriče mjera trajnog oduzimanja imovinske koristi.

U slučaju da presuda kojom je određeno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom ne bude dobrovoljno izvršena pristupa se prinudnom izvršenju. U ovoj fazi podnosi se prijedlog za izvršenje, na osnovu kojeg se sudskim rješenjem dozvoljava izvršenje na imovini osoba od kojih je oduzeta imovinska korist.

Upravljanje sa privremeno ili trajno oduzetom imovinom u okviru ove faze ima za cilj da sačuva integritet, vrijednost i namjenu imovine, kao i poduzimanje određenih radnji kako bi se ti ciljevi ostvarili. Upravljanje podrazumjeva skladištenje, čuvanje, iznajmljivanje, ustupanje na čuvanje ili korištenje, prodaju, poklon ili uništenje oduzete imovine.

KLJUČNI NOSIOCI POSTUPKA
ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIVIČNIM DJELOM

Finansijskim istragama i općenito istražnim postupkom rukovode nadležna kantonalna tužilaštva, u kojima specijalizirani tužioci postupaju u krivičnim predmetima gdje postoje osnovi sumnje da je izvršenjem krivičnih djela pribavljena imovinska korist sa ciljem otkrivanja te koristi, njenog privremenog osiguranja i predlaganja Sudu da se ostvarena korist trajno oduzme.

VHUlQzUlQkVpbGElQzUlQTF0dmE=

Nadležni općinski ili kantonalni sudovi u okviru sudske faze rješenjem odlučuju o prijedlogu tužilaštva za određivanje (privremenih) mjera osiguranja imovinske koristi, na način da odrede blokadu i/ili zapljenu konkretne imovine, te u toku redovnog ili posebnog postupka donose presude kojima se trajno oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. U okviru ove faze i Vrhovni sud Federacije BiH također učestvuje kao žalbeni sud na odluke kantonalnih sudova donesene u ovom postupku.

TmFkbGUlQzUlQkVuaSUyMHN1ZG92aQ==

Do konkretnih saznanja da je izvršenjem krivičnih djela pribavljena imovinska korist najčešće prvi dolaze policijski službenici kantonalnih i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji pod nadzorom i uputama postupajućih tužilaca provode brojne i raznovrsne mjere i radnje finansijskih istraga, kako bi se imovinska korist otkrila, pratila i identifikovala radi poduzimanja narednih koraka u postupku.

UG9saWNpanNraSUyMHNsdSVDNSVCRWJlbmljaQ==

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je samostalna federalna upravna organizacija koja postupa u skladu sa rješenjima, presudama i drugim nalozima sudova koji su donijeli odluke o privremenom ili trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Agencija je ključni institucionalni mehanizam koji osigurava zakonito, blagovremeno i efikasno postupanje sa imovinom koja je predmetom oduzimanja u krivičnim postupcima. Agencija se također bavi stručnom edukacijom, statističkim izvještavanjem i provođenjem analiza, kao i drugim poslovima, što je čini nezaobilaznim subjektom postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

RmVkZXJhbG5hJTIwYWdlbmNpamElMjB6YSUyMHVwcmF2bGphbmplJTIwb2R1emV0b20lMjBpbW92aW5vbQ==

Federalno pravobranilaštvo Federacije BiH je zakonom određen organ koji je nadležan za pokretanje postupka (prinudnog) izvršenja sudskih presuda kojima je određeno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Federalni pravobranioci su ovlašteni podnositi prijedloge za izvršenje pred nadležnim općinskim sudovima, pratiti tok izvršenja te ostvarivati službenu saradnju sa Agencijom i drugim nadležnim institucijama sa ciljem potpunog provođenja postupka izvršenja.

UFJBVk9CUkFOSUxBJUM1JUEwVFZP

Izvršenje sudskih odluka, bilo da se radi o rješenjima o mjerama osiguranja ili presudama kojima je određeno trajno oduzimanje imovinske koristi u pojedinim situacijama iziskuje angažman Sudske policije Federacije BiH. Ova institucija je nadležna da pruži asistenciju, pomoć i saradnju sudovima i Agenciji kako bi se stvorile potrebne sigurnosne pretpostavke za provođenje postupka izvršenja spomenutih sudskih odluka.

U1VEU0tBJTIwUE9MSUNJSkE=

U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom učestvuju i druge nadležne institucije i okviru pojedinih faza ovog postupka. Porezna uprava Federacije BiH je aktivan učesnik istražne faze postupka, naročito u pogledu vršenja provjera i prikupljanja dokaza o zakonitim prihodima određenih osoba, a uloga ove institucije je predviđena i tokom sudske faze postupanja.
Regulatorne i nadzorne institucije, registri imovine i drugi relevantni subjekti imaju svoju specifičnu ulogu u okviru ovog postupka. Neki od njih su Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, Finansijska policija Federacije BiH, Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, poslovne banke, društva za upravljanje fondovima, zemljišno-knjižni uredi te izvršna i odjeljenja registara za upis pravnih osoba pri općinskim sudovima i drugi.

RFJVR0klMjBTVUJKRUtUSQ==

MAPA PROJEKTAPregled lokacija na kojim su se implementirale projektne aktivnosti

PARTNERI U IMPLEMENTACIJI PROJEKTA

JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo