Jačanje institucionalnih kapaciteta za oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnih djela

(Konjic, 11.9.2018.) Tim sačinjen od međunarodnih i domaćih eksperata održao je dvije praktične obuke na temu “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnih djela”. Prva obuka je održana 6. i 7. septembra 2018. godine u Banjaluci u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske na kojoj je učestvovalo petnaest predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog suda i Poreske uprave Republike Srpske, Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i Osnovnog suda u Banjaluci i Vlasenici. Druga obuka je održana 10. i 11. septembra 2018. godine u Konjicu u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, na kojoj je prisustvovalo sedamnaest predstavnika Tužilaštva BiH, Poreske uprave i Sudske policije Federacije BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Kantonalnog tužiteljstva Zapadnohercegovačkog kantona, Kantonalnog suda u Novom Travniku, te Općinskog suda u Bihaću, Bugojnu i Visokom.  

Obuke su organizovane u okviru projekta „Podrška vladama Federacije BiH i Republike Srpske u borbi protiv korupcije“ koji provodi konzorcijum na čelu sa organizacijom PwC uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva putem UK aid. Obuku su vodili konsultanti projekta: prof. dr Eldan Mujanović, prof. dr Darko Datzer, James May i Nermin Kadribašić. 

Na obukama je predstavljen pravni okvir za oduzimanje imovine i imovinske koristi, zakonska rješenja za privremeno oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom, kao i mjere njenog obezbjeđenja. Tokom obuke su predstavljene novije sudske prakse u vezi sa sudskim odlukama privremenog i trajnog oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelom, a učesnici su imali priliku da nova saznanja praktično primijene kroz grupni rad na studiji slučaja.

Prof. dr Eldan Mujanović, jedan od predavača, posebno je naglasio aktuelnost ove teme: „Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima je jedna od najaktuelnijih tema u kontekstu nastojanja institucija pravosuđa i agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini u suprotstavljanju korupciji, organizovanom i drugim oblicima krivičnih djela.“ On je pojasnio da su u skorije vrijeme vlade i parlamenti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH pripremili i usvojili zakone kao i izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima koji su u značajnoj mjeri usklađeni sa međunarodnim i standardima Evropske unije. „Ono što svakako nedostaje jeste osposobljavanje nosilaca pravosudnih funkcija, policijskih i državnih službenika da što efikasnije primjenjuju te zakone i upravo je cilj ove obuke, ali i drugih koje će se u narednom periodu organizirati, da se što više približe nova zakonska rješenja i međunarodni standardi praktičarima tj. onima koji trebaju raditi na konkretnim slučajevima u kojima postoji sumnja da je učinjenim krivičnim djelima ostvarena imovinska korist“, istakao je Mujanović.