Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI) je samostalna federalna upravna organizacija osnovana tokom 2015. godine na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 71/14). Osnovna uloga i zadaci Agencije vezani su za izvršenje sudskih odluka o mjerama (privremenog) osiguranja imovinske koristi i sudskih presuda o oduzimanju nezakonito stečene imovine, tj. upravljanje sa privremeno i trajno oduzetom imovinom u krivičnim postupcima. Osim toga, Agencija se bavi stručnom edukacijom i obukama u oblasti finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, prikupljanjem statističkih podataka i provođenjem stručniih analiza o postupcima pred sudovima u kojima je izrečena mjera privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi, te drugim poslovima propisanih Zakonom.

Postupanje Agencije sa oduzetom imovinom

Jačanje kapaciteta Agencije kroz projektne aktivnosti

Izrađen je cjelokupni vizuelni identitet Agencije, te web stranica ove institucije putem koje se komunicira  sa javnošću, predstavljaju rezultati postupanja u konkretnim slučajevima i pružaju svakodnevne informacije o radu (www.fazuoi.gov.ba)

U cilju usklađivanja funkcionisanja Agencije u odnosu na važeće zakonske propise izrađen je cijeli set nacrta podzakonskih (provedbenih) propisa u vidu pravilnika, uputstava i drugih akata, u oblastima koje se tiču procedura procjene, čuvanja, prodaje i upravljanja sa oduzetom imovinom, službenih evidencija koje se vode u Agenciji, radnih odnosa uposlenika Agencije i sl.
Službenici Agencije su pohađali posebno dizajnirane obuke tj. treninge za trenere kako bi se osposobili za samostalno organiziranje i implementaciju edukacija i obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Agencija je imala status partnera u organizaciji preko deset obuka i savjetovanja za profesionalce koji postupaju u ovoj oblasti, čime su dodatno ojačani kapaciteti osoblja Agencije u području stručnih edukacija i obuka koje su u nadležnosti ove institucije. Kroz ove aktivnosti Agencija je ostvarila vrlo intenzivnu i sadržajnu saradnju sa velikim brojem pravosudnih i drugih institucija sa kojima zajednički postupa u cilju obavljanja svojih Zakonom određenih poslova;
Kako bi Agencija bila adekvatno kapacitirana da se bavi poslovima koji se odnose na prikupljanje, obradu i analize statističkih podataka i drugih informacija o postupcima za oduzimanje imovinske koristi, te provođenje stručnih analiza i procjena rizika, izrađena je posebna metodologija i nacrt uputstva za prikupljanje navedenih podataka i informacija, te pružena asistencija u pogledu pripreme i publiciranja prvih izvještaja koji su dostavljeni Vladi i Parlamentu Federacije BiH na upoznavanje i donošenje odluka iz njihove nadležnosti. Ovim su direktno ojačani strateški kapaciteti Agencije u domenu strateških finansijskih istraga sa ciljem unaprijeđenja javnih politika u ovom području.
S obzirom da je Agencija institucija koja je osnovana tek 2015. godine, kroz projekt se nastojalo doprinijeti prijenosu znanja i iskustava od institucija koje obavljaju iste ili slične poslove u drugim državama. Tako je uspostavljena i ojačana saradnja Agencije sa italijanskom Državnom agencijom za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu (ita. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata- ANBSC) kao renomiranom institucijom sa velikim iskustvom i tradicijom upravljanja sa imovinom oduzetom u krivičnim postupcima.