Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, posredstvom međunarodne saradnje sa srodnim institucijama izvan Bosne i Hercegovine, nastoji ojačati vlastite kapacitete i usvojiti relevantne standarde koji se tiču upravljanja sa svim oblicima materijalne i nematerijalne (finansijske) imovine, nepokretnostima i pokretnim stvarima koje su predmet oduzimanja od strane nadležnih sudova u krivičnom postupku.

Iz tog razloga u periodu od 18. do 22. januara 2016. godine, organizirana je studijska posjeta predstavnika Agencije i drugih profesionalaca iz pravosuđa, te agencija za sprovođenje zakona Republici Italiji. Tom prilikom ostvarena je konkretna i vrlo sadržajna saradnja sa Državnom agencijom za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu-ANBSC (L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Ova studijska posjeta organizirana je posredstvom projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koji se finansira od strane vlade Velike Britanije, a čiji implementator je udruženje Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Inače, projektom se implementiraju važne aktivnosti na uspostavi i jačanju kapaciteta Agencije, među koje, spadaju i razmjena iskustava sa partnerskim institucijama u Evropskoj uniji. Studijska posjeta je relizirana posredstvom ambasada Velike Britanije i Italije u Bosni i Herecgovini, što je još jedan od primjera podrške radu Agencije, te pomoći koju ove zemlje pružaju BiH.

Tokom trajanja studijske posjete, učesnici su imali priliku prisustvovati izlaganjima predstavnika pravosudnih i institucija za sprovođenje zakona Republike Italije koji su nadležni za borbu protiv organiziranog kriminala, kojom prilikom je poseban naglasak stavljen na značaj efikasnog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za uspješnu borbu protiv svih oblika korupcije i organiziranog kriminala.

U narednom periodu Agencija će organizirati uzvratnu posjetu predstavnika ANBSC sa ciljem unaprijeđenja ostvarene saradnje i uspostavljanja dugoročnog partnerstva, jer se radi o jednoj od najefikasnijih institucija za upravljanje sa oduzetom imovinom u cijeloj Evropskoj uniji, čija iskustva mogu značajno pomoći izgradnji kapaciteta federalne Agencije.

Na kraju studijske posjete delegacija iz Bosne i Herecgovine imala je prijem kod NJ.E. Željane Zovko, ambasadorice BiH u Republici Italiji kojoj su prenijeti utisci sa ovog stručnog skupa.