U periodu od 14-17. marta 2017. godine, Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC) je na Vlašiću realizirao drugu obuku u ovoj godini na temu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Kao i do sada, učešće na obuci su uzeli svi profesionalnci koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela (Tužilaštvo BiH, kantonalna tužilaštva Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, kantonalni sudovi u Novom Travniku, Zenici i Sarajevu, općinski sudovi u Kiseljaku i Sarajevu, Federalna uprava policije FBiH, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Kantona Sarajevo, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom te Porezna uprava FBiH).
Obuka je realizirana u okviru projektnih aktivnosti koje se odnose na edukaciju i obuku svih predstavnika nadležnih institucija koji su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH kao i drugih relevantnih zakonskih rješenja (Krivični zakon FBiH i Zakon o krivičnom postupku FBiH). Kako je naglašeno na ovoj ali i na prethodnim obukama, Zakon predstavlja ključni zakonski akt kojim će se nadležne institucije boriti protiv kriminala i korupcije jasno ističući poruku da niko ne može zadržati imovinu koja je stečena na nezakonit način. Temeljni cilj ovoga zakona jeste da na sveobuhvatan, precizan i jednostavan način uredi sva ona pravila postupka u okviru kojega će pravosudne i policijske snage efikasno otkrivati, osiguravati i privremeno oduzimati imovinsku korist koja je proistekla iz radnji koja imaju obilježja krivičnih djela.
Jedno od ključnih očekivanja se tiče doprinosa uspostavi efikasnog sistema za oduzimanje imovinske koristi u BiH kao preduslov EU integracija. Neophodno je naglasiti da je Zakon usklađen sa EU standardima i nudi kvalitetna rješenja za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH, CPRC je uspješno realizirao i ovu obuku. Učesnicima obuke su od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uručeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Obuka je organizirana u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ koji finansira Vlada Velike Britanije.