ALGORITMIPostupanje učesnika u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi
Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi
Uloga tužilaštava u posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi
Sud – donošenje rješenja o mjerama osiguranja imovinske koristi
Postupanje Sudova u redovnom postupku u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Sudova u posebnom postupku u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje KMUP i FMUP u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Registra vrijednosnih papira u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi
Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi
Postupanje Sudske policije Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje skrbničkih banaka u postupku za oduzimanje imovinske koristi
Postupanje Društava za upravljanje fondovima u postupku za osiguranje imovinske koristi