Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 31. januara do 03. februara 2017. godine, u Konjicu, realizirao projektnu aktivnost koja se odnosi na edukaciju i obuku predstavnika nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Obuka je organizirana kao zajednička aktivnost za tužioce, sudije i predstavnike agencija za sprovedbu zakona i drugih nadležnih organa (policija, poreski organi, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire i dr.) koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela.
Svima onima koji pokušavaju da se nezakonito obogate, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom zadaje težak udarac. Upravo Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14), u duhu evropskih standarda, adekvatno uređuje ovu oblast. Naime, cilj i svrha ovoga zakonskog okvira jeste poslati poruku da se kriminal, ne isplati, te da će se imovinska koristi stečena na taj način oduzeti. U skladu sa time, profesionalci koji su prisustvovali obuci su izrazili punu spremnost za rad u ovoj oblasti i postupanje u zakonom propisanom postupku koji poručuje da se imovinska korist koja je pribavljena izvršenjem krivičnog djela ne može zadržati te da će ista biti oduzeta.
Obuka je implementirana u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. Učesnicima obuke su od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uručeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Obuka je organizirana u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ koji finansira Vlada Velike Britanije.