Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH-Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO) implementira projekt pod nazivom “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”.
Ovaj projekt se realizira u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca, kao i brojnim institucijama u Federaciji BiH koje su nadležne za provođenje Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 71/14).
Ključne aktivnosti na projektu se odnose na edukaciju i obuke profesionalaca iz pravosudne zajednice, agencija za sprovođenje zakona u Federaciji BiH i drugih subjekata koji imaju obavezu postupati po odredbama ovog zakona, dok je drugi segment projekta posvećen jačanju kapaciteta Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom kao institucije osnovane ovim Zakonom, i ove aktivnosti su uzajamno funkcionalno povezane.
Projekt traje do 01. aprila 2017. godine, u kom periodu će se ostvariti saradnja sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerskim institucijama i ekspertima. U okviru projekta je planirana i organizacija stručne studijske posjete, kako bi se uvidjela iskustva drugih država u Evropskoj uniji i regionu u području primjene propisa o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelima. Nakon implementacije ovog projekta očekuje se da će nadležne institucije u Federaciji BiH biti osposobljene da sveobuhvatno i sistematski primjenjuju Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom kako bi se jasno pokazalo da se “kriminal ne isplati”.
#kriminalseneisplati